top of page

 1. Algemeen
   

  1. Alle offertes en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden welke een geheel vormen met de overeenkomst die Excellent Chauffeursdiensten B.V. (hierna Excellent) met de opdrachtgever sluit. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Excellent te worden overeengekomen.

  2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  3. Door een afspraak te maken voor een door Excellent te leveren dienst en/of door het in ontvangst nemen van de geleverde diensten aanvaardt de opdrachtgever de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden. Voorts wordt de opdrachtgever geacht met de uitsluitende toepassing van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondeling, telefonisch, per telefax of op andere wijze opgegeven opdrachten.

  4. Onder opdrachtgever in deze algemene voorwaarden wordt tevens verstaan de personen die geen partij zijn bij de overeenkomst doch die namens of ten behoeve van de opdrachtgever de overeenkomst met Excellent aangaan en voorts personen die, hoewel zij noch partij zijn bij de overeenkomst noch enigerlei andere wijze betrokken zijn bij het aangaan van de overeenkomst, in een zodanige relatie tot de opdrachtgever staan dat zij met de opdrachtgever een organisatorisch verband vormen en namens dat organisatorisch verband gebruik maken van de door Excellent geleverde diensten.

  5. Onder Excellent wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan zij die namens of in opdracht van Excellent de opdracht uitvoeren. Met name zal jegens hen tevens de uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende beperking van aansprakelijkheid in acht moeten worden genomen.

  6. Excellent behoud zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een wijziging geldt voor de opdrachten die nadien worden verstrekt.

 

 1. Aanbiedingen, aanvaarding opdrachten

 

 1. Alle door Excellent aan de cliënt gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Door Excellent gedane prijsopgave, gegevens uit brochures en andere gedane prijsopgaven geschieden tevens vrijblijvend.

 2. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Excellent eerst dan tot stand nadat Excellent een opdracht schriftelijk of per telefax dan wel mondeling per telefoon heeft aanvaard. Deze aanvaarding wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

 

 

 1. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen van personeel van Excellent, door derden namens Excellent of door onze vertegenwoordigers, binden Excellent slechts voor zover deze schriftelijk door de directie zijn bevestigd.

 2. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard geen offerte c.q. opdrachtbevestiging kan of naar gebruik wordt verzonden, wordt de factuur tevens als de opdrachtbevestiging beschouwt. De factuur wordt alsdan geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 3. Excellent is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dan zowel aan betalings- als aan de overige voorwaarden zal worden voldaan.

 4. Excellent is bevoegd om indien Excellent dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht- voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zal Excellent hieromtrent met de opdrachtgever overleg plegen.

 

 1. Prijzen

  1. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.

  2. De in een offerte of aanbiending opgenoomen prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij anders aangegeven.

  3. In het geval van verhogen van een of meerdere kostprijsfactoren is Excellent gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander in achtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging worden vermeld.

  4. Indien de opdrachtgever een chauffeur die reeds eerder namens Excellent ten behoeve van de opdrachtgever een opdracht heeft uitgevoerd opdrachten laat uitvoeren en zonder tussenkomst van Excellent in een rechtstreekse vergoeding aan de chauffeur voorziet, aanvaardt de opdrachtgever dat dergelijke opdrachten geacht worden overeenkomsten te zijn waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn en aanvaardt de opdrachtgever meer in het bijzonder dat de voor een dergelijke opdracht gebruikelijke tarieven door Excellent aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De rechtstreeks aan de chauffeur betaalde vergoedingen, onkosten en andere uitgekeerde bedragen kunnen hierop niet in mindering worden gebracht.

 

 1. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

  1. Excellent is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Excellent ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de 

 

 

opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Excellent kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 1. Voorts is Excellent bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Excellent kan worden gevergd.

 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Excellent op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Excellent de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 3. Indien Excellent tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 4. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Excellent gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 5. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Excellent gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Excellent, zal Excellent in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
  Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Excellent extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Excellent anders aangeeft.

 7. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Exellent vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Excellent op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 8. De opdrachtgever heeft het recht om een geplaatste order geheel of gedeeltelijk te annuleren, mits dit geschiedt uiterlijk 24 uur voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden. Indien zulks niet tijdig geschiedt, heeft Excellent het recht om de kosten gemaakt in verband met de 

 

 

uitvoering van de opdracht bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

 1. Transport, risico

  1. Indien de opdrachtgever niet over een vervoermiddel beschikt waarmee de opdracht uitgevoerd zal worden, zal Excellent slechts kunnen bemiddelen bij het tot stand komen van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de leverancier van een vervoermiddel waarmee de opdracht uitgevoerd wordt.

  2. Het gebruik van vervoermiddelen geschiedt tevens voor rekening en risico van de opdrachtgever tenzij deze aantoont dat de wijze van gebruik door de chauffeur opzettelijk nalatig of onrechtmatig jegens hem is geweest.

 

 1. Overmacht

  1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de partijen onafhankelijk c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Excellent kan worden verlangd. Hierdoor wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Excellent, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen.

  2. Indien na het oordeel van Excellent de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Excellent het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer zal voordoen.

  3. Is naar het oordeel van Excellent de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van een overeenkomst en de daarvan verbonden gevolgen.

 

 1. Aansprakelijkheid

  1. Excellent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

 • schade , van welke aard ook, ontstaan doordat Excellent is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;

 • claims of fiscale aanslagen die opdrachtgever worden opgelegd die voortvloeien uit het voeren van een onjuiste kilometerregistratie ter voorkoming van fiscale bijtelling voor opdrachtgever, opdrachtgever is hiervoor te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk;

 • schade aan goederen of letsel aan personen die direct of indirect het gevolg zijn van een defect aan of niet naar behoren functioneren van het door Excellent te rijden voertuig;

 • schade of kosten ontstaan naar aanleiding van een proces verbaal, boete, oponthoud of ongeval veroorzaakt door een in uitvoering van de opdracht gemaakte verkeersovertreding (snelheidsovertredingen, parkeerboetes e.d.), welke niet gezien de aard van de opdracht, te wijten is aan de bewuste roekeloosheid of opzettelijke onachtzaamheid;

 

 

 • schade die zou kunnen ontstaan door het niet of niet tijdig tot stand komen en afwikkelen van het vervoer;

 • schade aan goederen van de opdrachtgever of andere inzittende in verband met de uitvoering van de opdracht;

 • schade aan het voertuig, van de opdrachtgever of aan het voertuig van de klant(en) van de opdrachtgever die is ontstaan tijdens de uitvoering van de opdracht, dit met uitzondering van een vergoeding van de schade ter hoogte van de terugval op de bonus-malusladder en het eigen risico bij schade zoals vastgelegd in de polisvoorwaarden van de verzekering van het voertuig dat door of namens de opdrachtgever ter beschikking is gesteld ten behoeve van de opdracht;

 • letsel aan personen van de passagier(s) in verband met de uitvoering van de opdracht;

 • schade aan derden vanwege gebrekkige of ontbrekende W.A.-verzekering van het voertuig;

 • schade door diefstal van/ uit de auto van de opdrachtgever of de auto van de klant van de opdrachtgever. 

De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Excellent, waarbij het aan de opdrachtgever is om dit aan te tonen.

 1. Indien Excellent aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid van Excellent beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft.

 2. De aansprakelijkheid van Excellent is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in het desbetreffende geval.

 3. Excellent is uitsluiten aansprakelijk voor directe schade.

 

 1. Verzekeringen

  1. De opdrachtgever verklaart, door Excellent opdracht te geven werkzaamheden voor hem/haar te verrichten, dat het voertuig dat vanwege Excellent wordt gereden gedurende de opdracht W.A. verzekerd is conform de daaraan in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) gestelde eisen. Op het moment dat een dergelijke verzekering ontbreekt, wordt de opdrachtgever geacht zich bij het aangaan van de overeenkomst hoofdelijk aansprakelijk te hebben gesteld jegens Excellent voor het geheel van schade en kosten voor zover derden daarop aanspraak zouden kunnen maken jegens Excellent.

  2. De opdrachtgever stelt zich bij het aangaan van de overeenkomst hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van schadeclaims van of vergoedingen aan derden die, op zijn al dan niet uitdrukkelijke uitnodiging, als passagier in het voertuig zijn meegereden en voorts voor het geheel van schadeclaims van of vergoedingen aan derden die een zodanige relatie tot de opdrachtgever 

 

 

 

staan dat zij met de opdrachtgever een organisatorisch verband vormen en die namens dat organisatorisch verband gebruik hebben gemaakt van de door Excellent geleverde diensten.

 

 1. Klachten

  1. Eventuele klachten worden door Excellent slechts in behandeling genomen voor zover deze binnen acht werkdagen na levering van de betreffende dienst aan Excellent schriftelijk zijn bericht onder nauwkeurige opgave en aard en de grond van de klacht.

  2. Klachten over de facturen dienen eveneens schriftelijk te worden gedaan en wel binnen acht werkdagen na de verzenddatum van de factuur.

  3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de opdrachtgever geacht het geleverde en de factuur te hebben aanvaardt en dientengevolge de vordering van Excellent te hebben erkend. Alsdan worden klachten niet meer in behandeling genomen. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Excellent. Indien de klacht door Excellent gegrond bevonden wordt, is Excellent uitsluitend verplicht vast te stellen bedragen die de betaling van de dienst zelf overtreffen te vergoeden.

 

 1. Betaling/rente en kosten/geschillen

  1. Betaling van de door Excellent gefactureerde bedragen dient, zonder enige aftrek of verrekening, te   geschieden middels storting of overmaking op een door Excellent aangewezen bank- of girorekening binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Alsdan wordt aanspraak gemaakt op 1,5 % rente per maand (of wettelijke rente), te berekenen vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening. 

  2. Bij niet-, of niet tijdige of niet- volledige betaling geldt het volgende: iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair te voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door Excellent gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en wordt daarna in mindering gebracht op de openstaande vordering. Excellent kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Excellent kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

  3. Indien de opdrachtgever consument is, worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. 

 

 

De buitengerechtelijke incassokosten zijn als volgt: 

 • Minimumtarief € 40,00 

 • 15% over eerste € 2.500,00 

 • 10% over volgende € 2.500,00 

 • 5% over volgende € 5.000,00 

 • 1% over de volgende € 190.000,00 

 • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,- 

  1. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van  een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaak op alle ten behoeve van de invordering te maken (buiten)gerechtelijke- en executiekosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de opdrachtgever verschuldigde bedrag (met een minimumbedrag van € 150,00).

  2. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Excellent verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Excellent partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 

  2. De rechter in de vestigingsplaats van Excellent is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Excellent het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

  3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
    

 2. Naamsverandering

  1. De hier gestelde voorwaarden blijven van kracht in geval Excellent Chauffeursdiensten b.v. geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert. Opgemaakt te Amersfoort, uit naam van Excellent Chauffeursdiensten B.V.

Algemene voorwaarden

Excellent Chauffeursdiensten B.V.

bottom of page